Het ongekende

Scheppingsverhaal naar inzicht van Thl

Heel, heel lang geleden, voor de tijd, toen de dingen nog geen volgorde kenden, in het niets, middelpunt van de eerste oorzaak, vormloos, grenzeloos, eeuwig, ongeboren noch sterfelijk, alles dat zal zijn, dat is, en dat ooit was.
Datgene waarin de kiem van het licht besloten lag ontwaakte uit een diepe droomloze slaap.
De eerste volle eendimensionale ademstocht wekte daarmee de zeven scheppers van zijn ne essentie, zeven in manifestatie, in de uitgeblazen oerzee, in een daar voor niet bestaande lengte en breedte.
Er was geen ruimte, want er was niets dat kon overzien.
Er was geen tijd, want er was niets dat gebeurtenissen in volgorde waarnam.
Er was alleen de schepper zeven-in-een: n essentie zeven in manifestatie.
Voortkomend uit Het Ongekende.
Drie scheppers bleven in het midden der oerzee vergaderd, vier gingen door de ademstocht elk naar een van de vier windstreken.
Zij verbleven daar onder de invloed der ene essentie evenzo als de overige drie in het midden.
Elk van de scheppers probeerde zich te vestigen en een wereld te scheppen, op soortgelijke wijze, maar van uit hun eigen geaardheid der kleur van de gescheiden kracht.
Doch het lukte zelfs de drie in het middelpunt samengaande niet te scheppen.
Zo dreven ze als vonken van de duisternis in een gelijkmatige chaos te midden van de oerzee.
Toen de vier zich in het middelpunt bij de drie samengeklitte vergaderden, verbaasde schepper zeven-in-een zich erover dat ze onafhankelijk geprobeerd hadden een wereld te scheppen, maar niet geslaagd waren.
Zeven-in-een nu, schiepen samen met elkaar en met gelijke kracht, doch elk naar eigen geaardheid en zie, een hel wit licht beroerde de chaos der oerzee en maakte deze tot vurige stof welke zich afscheidde van de donkere stof.
Er was enkel stilte, want er was niets dat een geluidsgolf kon dragen of waarnemen.
Foto: De scheppers ordende de vurige stof.
De scheppers nu ordende de vurige stof en balde ze samen tot kogels van vuur.
De warme kogels maakte ze koel en de koelere vochtig.
De koele- en de vochtige zette ze in beweging om de vurige hete kogels.
En zo werd de stoffelijke driedimensionale wereld gemanifesteerd.
Er was geen hemel, want er was niets dat waar kon nemen.
Er was geen tijd, want er was niets dat gebeurtenissen in volgorde waarnam.
Zo werkten de scheppers zeven-in-een door van de ene tot de andere schemering:
Ze scheiden de wateren die onder waren van de wateren die boven waren en maakte zo de hemel,
waardoor de lichten boven de hemel zichtbaar werden en zo door beweging een dag en nacht verschijnsel te zien was.
Door inwerking van zijn krachten liet schepper zeven-in-een de zwarte aarde der rotsen verschijnen, en verpulveren tot vruchtbare aarde, door de verheffing der bergen werd het water op enkele plaatsen verzameld waardoor de zeen ontstonden.
Dan bracht schepper zeven-in-een, door zijn ongekende mogelijkheden het groenleven en leven tot de wateren.
Waar van het groenleven zich eveneens op de zandvlakte vestigde en vruchtdragende planten en bomen voortbracht aanpassend aan zijn omgeving en zaaddragend naar de ontstane soort en geaardheid.
Het leven werd tot vissen en waterdieren, zodat de wateren wemelden van allerlei soorten, welke zich voortplanten naar hun soort en de omstandigheden, zich daarna afscheidend van het water om aan land te gaan hun evolutie volgend, volgens de meegekregen mogelijkheden en zich elk vermeerderend naar zijn eigen soort benvloed door plaatselijke omstandigheden.
Aldus werkte schepper zeven-in-een, van de ene ochtend tot de anderen, vanuit de kracht en mogelijkheden van het Ongekende.
Zo openbaarde schepper zeven-in-een de vierde dimensie, welke de derde doordringt en onzichtbaar werkzaam is, als "leven" in de stof.
Toen ruste schepper zeven-in-een: En Essentie Zeven In Manifestatie en daalde af naar de schitterende planeet aarde om er de mens te worden. EEZIM nu overzag alles wat geschapen was en zag dat het goed was.
Als kroon op de schepping door zijn afdaling als mens, plaatste EEZIM de levensboom op aarde, waarvan de wortelen van uit de stof de "zijnsvorm" en de vormgeving, of te wel "bezieling" (leven bevattende vormen)opbouwden, als stam, takken en bladeren in de stoffelijke wereld, waarvan de kroon tot geest als "belevingsvorm" werd van de stoffelijke wereld, welke reikte tot aan het ongekende: EEZIM.
En zo werd de vijfde dimensie geschapen.
De dimensie waarin alle werelden zich op een zelfde moment manifesteren, zonder dat deze stoffelijk het zelfde kunnen worden waargenomen binnen n persoonlijkheid.
Elk deel van deze geestelijke waarnemingen echter, zou in de stof gematerialiseerd kunnen worden, als deze mogelijkheid binnen de mogelijkheden van die stof gelegen is.
Een harmonische wereld zal zich deswege echter altijd alleen van uit de eenheid in verdeeldheid manifesteren.
Toen de zon door het wolkendek brak onder een van de talrijke regen perioden op de schitterende groene en bloeiende aarde er vanuit een niet te benaderen punt een teken aan de hemel oplichtte zijn kromming volgend als een zevenkleurige boog, ontspringend uit het kleurloze van de hemel, was dat als symbool van EEZIM.
Dat blijft voor de mens bestaan zolang hij deze aarde zal blijven bewonen, als bevestiging van zijn afdaling tot mens op aarde.
Naar zijn beeld en gelijkenis:
Een Essentie Zeven In Manifestatie....... EEZIM
Een Essentie Miljoenen In Manifestatie........EEMIN
De immanent geworden schepper in de mens.
Door de vele duizenden jaren heen vertellen wijze ouders, als overlevering het scheppingsverhaal aan hun kinderen.
Allen ongeveer het zelfde, maar elk naar zijn eigen geaardheid en ervaring in de natuur vervormd door de tand des tijd.
Samen nog intact voor het metafysisch oog.
Heel, heel lang geleden, voor de tijd, toen de dingen nog geen volgorde kenden....................Thl.
Thl010206777 auteursrechten voorbehouden volgens de wet
In den beginne schiep god hemel en aarde..........................Christelijk.
Toen de tijd sliep in de schoot van de eeuwigheid......................INDIA.
In het begin was er slechts ruimte die leeg was..........................Stille Zuidzee.
In het begin was het heelal een levenloze geest die geen geluid maakte. Het niets had geen einde en alles was leeg en duister.............MAYA's

 

 

Home